ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Документи

Нормативни документи в системата на народната просвета

Закон за предучилищното и училищно образованиеСТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО за 2020 - 2024 г. и план за действие и финансиране

ПРАВИЛНИК
за дейността на училището - учебна 2020/2021 година


ГОДИШЕН ПЛАН
на училището - 2020/2021 г.


ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ на ранно напускане и отпадане от училище


ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 – 2020)


MЕРКИ
за повишаване качеството на образованието

ЗАЯВЛЕНИЕ от родител при отсъствие на ученик

EТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност

Училищен учебен план

ФОРМИ на обучение

Организация на учебния ден

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ


Механизъм за противодействие на училищния тормоз

ПЛАН за организация на работата в условията на COVID - 19

Консултации - 1. срок

Консултации - 2. срок

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи


Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

 ***

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие от 1.01. до 31.03.2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2016 г. до 30.09.2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2016 г. до 31.12.2016 г.


***

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие от 1.01. до 31.03.2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2017 г. до 30.06.2017 г.


Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2017 г. до 31.12.2017 г.


***

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие от 1.01. до 31.03.2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2018 г. до 30.09.2018 г.


Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

***

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие от 1.01. до 31.03.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2019 г. до 30.09.2019 г.


Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

***

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие от 1.01. до 31.03.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.01.2020 г. до 30.09.2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

***

Утвърден бюджет за 2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие от 1.01. до 31.03.2021 г.
 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.01.20201 г. до 30.06.2021 г.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню