ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Еразъм

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ОУ "Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ", гр. Сливен  


Приключи едногодишният проект на ОУ „Д-р Иван Селимински“ по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1: Образователна мобилност на граждани - Мобилност на персонал в училищното

образование, финансиран от ЕК на ЕС. Темата на Проекта е "Повишаване качеството на обучение и мотивация за учене с цел плавен преход между начален и прогимназиален етап на образование" . Учителките по английски език Г-жа Женя Незами, Г-жа Ивелина Буранова и Г-жа Емилия Йорданова и учителят по музика Г-н Тодор Стоянов участваха в обучителни курсове във Великобритния с цел повишаване квалификацията си относно използването на ИКТ в учебно-възпитателния процес и усъвършенстване на своите езикови и методологически компетентности. В рамките на една година бяха реализирани разнообразни дейности, включени в програмата на Проекта с цел придобитият опит да бъде разпространен, а идеите за европейско образование да достигнат до по-широк кръг целеви групи.
През май, 2017 на интернет страницата на ЦРЧР бяха оповестени резултатите от селекция на проекти по програма Еразъм+КД1  за 2017/18 год. ОУ „Д-р Иван Селимински“ отново е сред финансираните 48 училища в България, измежду 159 кандидатури. Одобреното финансиране от Националната агенция е на стойност 12, 105 евро. В рамките на следващата учебна година трима учители и педагогическият съветник на училището ще повишават своята квалификация, участвайки в обучителни курсове в Италия, Германия и Ирландия.

1      2     3      4        5         6

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню