ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

Прием

Училището


Прием 2022-2023

На основание чл. 258 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, Глава четвърта, Радел II от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, съгласно наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Община Сливен, е утвърден следният план-прием за учебната 2021/2022 година:

 • Първи клас - 3 паралелки, с по 22 ученици в паралелка;

 • Пети клас - 4 паралелки, с по 26 ученици в паралелка.


Заповед,
утвърждаваща план-приема през учебната 2022/2023 година


Заповед,

утвърждаваща комисията и критериите за прием в 1. клас през учебната 2022/2023 година

ВАЖНО ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

ПРОЦЕДУРА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА


1. Със заповед на директора на училището е назначена комисия по приема:             

 • Работно време:  от 9:00 ч. до 17:00 ч.

 • Телефони за контакт: 044/62 47 74


2. В случай, че родител/ настойник е възпрепятстван да подаде своето заявление по електронен път, дори и след съдействие по телефона от комисията по приема, той може да посети на място училището, съгласно утвърдения от директора график за работа на комисията в т. 1.

3. Потвърждаването на приема ще се извършва на място в училището от родителите/ настойниците, за да представят следните документи:

3.1. оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група (ПГ) или декларация, че детето не е посещавало ПГ (за върналите се от чужбина деца);
3.2. оригинал на удостоверение за раждане на детето за сверяване на данните;
3.3. личната карта на заявителя (родител/настойник) за удостоверяване на самоличността му;
3.4. официални документи, удостоверяващи посочените в заявлението допълнителни критерии:

Критерий К 1

дете със степен на увреждане 50 % и над 50 %;

Критерий К 2

дете с един или двама починали родители

Критерий К 6

родител, работещ в района на училището

Критерий К 7

дете от семейство с повече от две деца

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ
В ПЪРВИ КЛАС
202
2/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

1. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група.
2. Официални документи на хартиен носител, доказващи посочените в заявлението критерии.


Бланка на служебна бележка, доказваща Критерий 6 при записване на ученици в първи клас


Линк за вход в електронната платформа за прием в първи клас:

ГРАФИК
на дейностите по приемането на ученици в първи клас за учебната 20
22/2023 г.


Първо класиране

Дата

Дейности по приема

1

26 май 2022 г.
Обявяване на свободните места

Начална дата за отваряне на системата

До 12:00 ч. на тази дата ще бъдат публикувани свободните места в специализирния сайт за прием.

От 13:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/ отказват заявления за прием.

2

31 май 2022 г.
Крайна дата - затваряне на системата

До 23:59 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/ отказват заявления за прием.

3

2 юни 2022 г.
Дата на класиране

До 14:00 ч. на тази дата ще бъдат обявени в сайта за прием резултатите от класирането.

4

3 юни 2022 г.
Начална дата на записване

От тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети или отказват приема.

5

7 юни 2022 г.
Крайна дата на записване

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети или отказват приема.

Второ класиране

Дата

Дейности по приема

1

8 юни 2022 г.
Обявяване на свободните места

Начална дата за отваряне на системата

До 12:00 ч. на тази дата ще бъдат публикувани свободните места в специализирния сайт за прием.

От 13:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/ отказват заявления за прием.

2

10 юни 2022 г.
Крайна дата - затваряне на системата

До 23:59 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/ отказват заявления за прием.

3

13 юни 2022 г.
Дата на класиране

До 14:00 ч. на тази дата ще бъдат обявени в сайта за прием резултатите от класирането.

4

14 юни 2022 г.
Начална дата на записване

От тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети или отказват приема.

5

16 юни 2022 г.
Крайна дата на записване

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети или отказват приема.

Трето класиране

Дата

Дейности по приема

1

17 юни 2022 г.
Обявяване на свободните места

Начална дата за отваряне на системата

До 12:00 ч. на тази дата ще бъдат публикувани свободните места в специализирния сайт за прием.

От 13:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/ отказват заявления за прием.

2

21 юни 2022 г.
Крайна дата - затваряне на системата

До 23:59 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/ отказват заявления за прием.

3

23 юни 2022 г.
Дата на класиране

До 14:00 ч. на тази дата ще бъдат обявени в сайта за прием резултатите от класирането.

4

24 юни 2022 г.
Начална дата на записване

От тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети или отказват приема.

5

28 юни 2022 г.
Крайна дата на записване

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети или отказват приема.

Забележка: В съответствие с разпоредбите на чл. 5 от Наредбаза приемане на ученици в първи клас  на  общинските  училища  на  територията  на  община  Сливен(приета  с  Решение  No 529/26.01.2017  г.наОбщински  съвет-Сливен),  ц ентрализираният  електронен  прием  се осъществява в рамките на три класирания по настоящия график на дейностите. След третото класиране родителите на незаписаните деца подават заявления за записване в училищата, в които има свободни места.

 


Необходими пособия за първокласниците


Изтегли

Прием на петокласници

На основание чл. 258 и чл. 259, ал. 11 от ЗПУО, Глава четвърта, Раздел II oт Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, съгласно наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Община Сливен, е утвърден следният план-прием за учебната 2022/2023 година:

 • Пети клас - 4 паралелки, с по 26 ученици в паралелка

Училището предлага паралелки със засилено обучение по математика и български език. Нашите възпитаници доказват своите знания и умения на олимпиадите по хуманитарни и природо-математически науки, където традиционно заемат престижните първи места. Като член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България ние предлагаме засилено изучаване на английски език и участие в лингвистични състезания.

За повече информация и записване:  Сливен, ул. "Драгоман 1", Тел: 044 624774

Критерии за прием

Критерии

Точки

К1

Брат/сестра, обучаващи се в училище

20 т.

К2

Ученици, завършили 4. клас в НУ "Васил Левски"

15 т.

К3

Ученици от други училища

10 т.

При равен брой точки се прилага допълнителен критерий - резултат от НВО в 4. клас

Прием на ученици в  5. клас за учебната 2022/2023 година


График на дейностите по приемането на ученици в 5. клас за учебната 2022/2023 година


 • Подаване на заявление по образец и копие на удостоверение за завършен 4. клас  - 21 - 22.07.2022 г.

 • Първо класиране 24.06.2022 г.

 • Записване 27.06.2022 г. - 28.06.2022 г.

 • Второ класиране 30.06.2022 г.

 • Записване 04.07.2022 г.

 • След 04.07.2022 г. обявяване на свободните места.


Записване:

 • оригинал на удостоверение за завършен 4. клас;

 • удостоверение за преместване; • Родителите/настойниците или упълномощени от тях лица записват класирания ученик в установените срокове от графика;

 • Училищната комисия извършва проверка на задължителните документи, установяващи наличие на предимства;

 • При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни по критериите, посочени в заявлението, ученикът няма да бъде записан, отпада от приема и на негово място се приема друг ученик;

 • Директорът утвърждава списъците с приетите ученици по паралелки в срок до началото на учебната година.


График за работата на комисията:
Приемане на заявления: 21 - 22.06.2022 г.

21.06.2022 г.
Първа смяна: от 8:00 до 13:00 часа
Втора смяна: от 13:00 до 17:00 часа

22.06.2022 г.
Първа смяна: от 8:00 до 13:00 часа
Втора смяна: от 13:00 до 18:00 часа

На 08.09.2022 г. /четвъртък/ ще бъде публикувано разпределението по паралелки на новоприетите петокласници.

ЗАЯВЛЕНИЕ за прием в пети клас - Изтегли

Назад към съдържанието | Назад към главното меню