ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Открити уроци - ноември 2016 г.

Открит урок по Английски език


       На 04.11.2016 г. г-жа Емилия Йорданова проведе открит урок по Английски език в шести клас на тема „Пътуване около света”. Урокът се проведе в Деня на отворени врати в ОУ „Д-р Иван Селимински”, член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България и е в рамките на инициативата „Сподели своя опит и предай нататък”. Чрез урока учениците се запознаха с факти от древната цивилизация на инките и осъществиха виртуално пътуване до Храма на слънцето и Мачу Пикчу в Перу, Южна Америка. Под умелото ръководство на г-жа Йорданова шестокласниците придобиват умения по говорене на английски език пред аудитория – деца разказват за свои пътувания в други държави, използвайки мултимедийна презентация. Така се развиват  уменията им за четене с разбиране и слушане с разбиране.
         Урокът се проведе  пред гостуващи директори, учители, родители и ученици.
    В деня на отворени врати бяха наградени 10-те най-активни и изявени ученици по английски език. Представи се  училището-домакин и сътрудничеството му с Асоциацията на Кеймбридж училищата.

Открит урок по Български език и литература


      На 10.11.2016 г. г-жа Мартина Вълева проведе открит урок  по Български език и литература в пети клас  на тема „Съчинение – отговор на житейски въпрос”.  Чрез урока се  поставя началото  на системно изучаване на структурата на написване на съчинение по поставен житейски проблем. Обобщават се знанията относно отделните стъпки при съставяне на план преди създаването на съчинението. Темата на съчинението е „Кой приятел е истински?” Урокът протече под формата на конкурс между учениците от 5.А и 5.Б клас.  В  журито участваха учители по БЕЛ. След представяне на творбите се проведе дискусия с въпроси върху съчинение отговор на житейски въпрос /на работен лист/ - забавен тест-викторина. В края на часа председателят на журито поздрави всички  участници в конкурса и награди отличилите се с най-добрите творби.
   Гости на урока бяха учители от начален и прогимназиален етап, които поздравиха г-жа М. Вълева за интересния урок.

Открит урок по физика - 7. клас


     На 16.11.2016 г. г-жа Хрисимира Великова изнесе открит урок по физика в 7. клас на тема „Електрични вериги. Решаване на задачи”. В урока тя  представи използването на основните величини и закономерности при постоянен ток за решаване на практически и изчислителни задачи. Чрез решаване на различни типове задачи  учениците придобиват  умения за различаване начинът на свързване на консуматори в електричната верига, разчитане на прости електрически схеми, като разпознават елементите и начините на тяхното свързване.
   Чрез интересни задачи  учителят мотивира учениците за работа. На урока присъстваха учители от област Сливен, както и експерта по природни науки и екология  г-жа В. Маринова, която поздрави учениците и г-жа Великова за интересния урок.Открит урок по БЕЛ – Т. Цуцова


      На 21.11.2016 г. г-жа Т. Цуцова проведе открит урок  по български език и литература в 6. клас на тема „Похвати за изграждане на героите в разказа „Серафим“ на Йордан Йовков.
     Чрез урока се проследиха използваните художествени похвати за изграждане на образа на Серафим. Анализираха се ключовите думи „добротворство” и „чудак” в заглавието „Добротворството на чудака Серафим”.
    Анализирайки разказа, учениците  правят изводи, че героят в творбата е добронамерен и  добродушен човек. Той живее в хармония с природата, с хората и със себе си. Серафим има мисия, а именно - да помага на хората скромно и тихо, без да натрапва личността си.
   Постепенно се изграждат ценностните качества като доброта, човечност и висока нравственост. Това прави хората по-добри и щастливи. Това са посланията към всички хора.
  Гости на урока бяха учители от начален и прогимназиален етап.

Открит урок по английски език – Ив. Буранова


    На 24.11.2016 г. г-жа Ив. Буранова проведе открит урок по английски език  на тема „Денят на благодарността и Международният ден на учителя”  в пети клас.
       Учениците се запознаха с историята, съвременните традиции и ястия на празника в САЩ. Това е празник на есенната реколта и Ден за благотворителност. Петокласниците се провокират да помислят и споделят под формата на рисунка нещата, за които те самите са благодарни. Направи се асоциация с благодарността към учителите и учениците,  научиха за Международния ден на учителя в различните страни.
       В предварителната задача за часа учениците са изработили пуйки за Деня на благодарността с природни материали, цветни хартии, отпечатване върху тениски.
       Като дидактически материал се използва  „Аз съм учител” – Джон Шлатър /на български и на английски език/.
    Гости на урока бяха учители от начален и прогимназиален етап, които поздравиха г-жа Буранова за изнесения урок.
Открит урок - Човекът и природата – 6. клас


       На 21.11.2016 г. главният учител г-жа ДаринаУзова изнесе открит урок  по Човекът и природата – СИП  в 6. клас на тема „Замърсяване на въздуха” – лабораторно занятие.
     Чрез урока се разшириха  знанията  на учениците  за парников ефект и киселинни дъждове, както и уменията им  за научно изследване и представяне на информация чрез различни интерактивни техники: работа в групи, визуализиране на информация – К-диаграма, мисловни карти, работа с казуси и използване на учебен експеримент.
     Наблюдава се много добра организация на групова работа. Всяка група разполага с различен текст, интересни и нестандартни задачи към него, описание за извършване на химичен експеримент, изводи. Учителят дава възможност на учениците да изразят и защитят личното си мнение с аргументи за и против дадено твърдение. Развива се логичното мислене.
       Шестокласниците бяха поставени едновременно в две роли – на знаещи, които обучават другите, и на учещи се, които усвояват знанието от по-добре запознатите.
Посредством това лабораторно занятие продължава  процеса на изграждане  на  функционална и природонаучна грамотност у учениците.
       Гости на урока бяха много учители от начален и прогимназиален етап, които поздравиха г-жа Узова за интересния урок.

Открит урок - Човекът и природата – 6. клас


      На 25.11.2016 г. главният учител г-жа Д. Узова изнесе открит урок по Човекът и природата в 6. клас на тема „Електрични заряди и строеж на атома”.
    Чрез урока се  проследи  в исторически план развитието на знанията на човека за строежа на атома.  Учениците извличат  от подходящ текст необходимата информация за новите понятия в урока. Те  придобиха  визуална представа за размерите на атома и частиците, които го изграждат.
   По интересен начин беше представен  и обяснен  механизма на наелектризирането на телата, чрез съвременните представи за строежа на атома.
       Шестокласниците научиха  какво е статично електричество и къде може да се получи.
       Постепенно се усвояват  умения за четене с разбиране, развива функционалната грамотност на учениците.
      Гости на урока бяха много учители от начален и прогимназиален етап, както и г-жа В. Маринова – старши експерт по природни науки и екология към РУО – Сливен, която поздрави учениците и г-жа Узова за интересния  урок.

Открит урок - Д. Тодорова, Й. Станева – 7 клас      


     На 29.11.2016 г. г-жа Д. Тодорова, старши учител по български език и литература  и г-жа Й. Станева, старши учител по информационни технологии   представиха урок на тема „Интернет пространството и работа в литературни проекти – електронен сборник „България в слово”.
   Госпожа Д. Тодорова споделя, че иновационните форми на работа в училище  са предизвикателство, свързано   с потребностите на времето. Ученикът на 21.век възприема по различен начин литературното и езиковото обучение. Търсенето на интегративни връзки между литературното обучение  и това по  информационни технологии се оказа успешна възможност за провеждане на по-пълноценен учебен процес.
    Използвайки интернет ресурсите, чрез този проект учениците  допълват знанията си за изучаваните и неизучавани  автори. Осмисля се ролята на литературата за изграждане на националното самосъзнание. Постепенно се повишава интересът на учениците към художественото слово. Чрез прилагане на изследователски методи седмокласниците се мотивират  за творческа и личностна изява. Развиват се  уменията им за редактиране и създаване на включените учебни жанрове.
      Чрез съставянето на електронния сборник се реализират и  интердисциплинарни връзки с информационни технологии, музика, история, изобразително изкуство.
Предоставя се  възможност на учениците за интелектуална изява.
      Гости на урока бяха много учители от начален и прогимназиален етап, както и много родители. Директорът на училището г-жа Пенчева, поздрави участниците в проекта за огромния труд, който са положили и им пожела нови бъдещи успехи.


1      2     3      4

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню