ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Открити уроци - февруари 2017 г.

Открит урок по Човекът и природата – 5. клас
Тема: „Звездното небе – урок под звездите“
Учител: Василена Желязкова


     На 01.02.2017 г се проведе открит урок по Човекът и природата в 5.А клас на тема „Звездното небе – урок под звездите“.  В този нестандартен час г-жа Василена Желязкова и астронома г-жа Дияна Кирякова от Център за работа  с деца направиха възможно наблюдението с телескоп в училищния двор. Наблюдаваха  Луната, Венера и Марс, а разпознаването на съзвездията Голяма мечка и Орион  беше забавно. Учениците показаха знания за звездите, околополюсни и залязващи съзвездия, за Полярната звезда, разказаха легенди за Орион и Голямата мечка. Написаха своя галактически адрес пред своите родители, класния си ръководител – г-жа Андреева, заместник-директорите г-жа К. Кирова, г-жа В. Коева и учителите г-жа Узова и г-жа Дамянова.  

Открит по БЕЛ – 13.02.2017 г.
Тема: „Притежателно и възвратно притежателно местоимение”- 5. клас
Мартина Вълева


   На 13.02.2017 г. г-жа М. Вълева изнесе открит урок по Български език на тема „Притежателно и възвратно притежателно местоимение” в 5. клас.
     Чрез този комбиниран урок се наблюдава синтезиране и обобщаване на информацията за притежателно и възвратно притежателно местоимение и осмислянето на функциите им в изречението и в текста. Чрез подбрани упражнения се затвърдиха основните правила за употреба на притежателните и възвратно притежателните местоимения. Учениците успешно се справиха с редактирането на конкретни текстове. Така постепенно се създават умения за развитие и усъвършенстване речта на учениците, както и стремеж към правилен и точен изказ.
      Гости да урока бяха учители от начален и прогимназиален етап.


Открит урок в Час на класа
Марияна Недева
Тема: „Приятелството”


      На 15.02.2017 г. г-жа М. Недева изнесе открит урок на тема „Приятелството” с ученици от 3.А клас.  Урокът започна с интересна драматизация и каква е поуката от нея – дали умеем да уважаваме и обичаме приятелите си. В живота музиката е посланик на толерантност, приятелство, красота. Третокласниците изпълниха песента „Вълшебни думи” по музика на Х. Агасян. Те  работиха на екипи с поставени задачи. В презентациите  на ученици /работа по проекти/  се откриха още нюанси и гледни точки за приятелството. Първите истински приятели са хората от семейството. Родителите не са безразлични към приятелствата на учениците и подготвиха изненада-послание за приятелството.  Наблюдава се групова работа на тема „Добър приятел ли си ти?” – решаване на казуси и коментари. Екипите направиха изводи за приятелството. Посланик на приятелството е и изобразителното изкуство. Работен екип представи приятелството чрез рисунки. А друг екип изигра сценка, тъй като театралното изкуство също е посланик на приятелството.
   Урокът оправда надписа на вратата на класната стая „Зад тази врата са децата, които вярват в истинското приятелство”. Приятелството е чудо, за което да се борим и в което да вярваме.
    Гости на урока бяха много родители и учители. Госпожа Пенчева, директор на училището, поздрави учениците и г-жа Недева за интересния и емоционален урок и им пожела да имат много приятели в живота и да са добри приятели.

Дияна Дамянова
Открит урок по география – 7. клас
Тема: „Европейски съюз и България”


     На 16.02.2017 г. г-жа  Д. Дамянова проведе открит урок на тема „Европейски съюз и България” в 7.В клас. Урокът се проведе във връзка с 10-годишнината от членството на България в Европейския съюз. Учениците се запознаха със същността, символите, институциите на ЕС и техните функции. Екип от ученици представиха презентации /работа по проекти/ за европейски държави и за България. Запознаха присъстващите с природните особености, стопанското развитие, забележителности и мястото на представените страни в Европейския съюз.
   Гости на урока бяха родители и учители. Госпожа К. Кирова, заместник-директор на училището, поздрави учениците  и г-жа Дамянова за положения труд и интересния урок.

Открит урок по БЕЛ – 4.В клас
Николина Демирева


      На 21.02.2017 г. г-жа Н. Демирева изнесе открит урок по БЕЛ  с учениците от 4.В клас на тема „Кристалната топка“ от  Братя Грим.
     Чрез урока се затвърдиха и осмислиха елементите на вълшебната приказка. Актуализираха се знанията за видовете приказки и се затвърдиха знанията за вълшебната приказка като жанрова разновидност – неопределено начало, вълшебни числа, вълшебни предмети, вълшебни помощници, щастлив край. У учениците се усъвършенстват уменията за четене и възприемане на вълшебна приказка, за анализ на съдържанието  и обосновка на твърденията.
     Гости на урока бяха учители от начален и прогимназиален етап, както и много родители. Госпожа Пенчева, директор на училището, поздрави учениците и г-жа Демирева за интересния урок.


Открит урок по Български език – 2.Б клас
Петя Дунчева


        На 22.02.2017 г. старши учител Петя Дунчева изнесе открит урок на тема „Род и число на прилагателните имена” с учениците от 2.Б клас.  Урок с много добра предварителна подготовка. В началото се представи пиесата „В страната на думите” и „Оранжева песен”. Така много непринудено се постави темата на урока. Акцентува се на начина на откриване на прилагателните имена сред другите части на речта и съгласуването по род и число със съществителните имена. Гост на урока беше Приказко от „Страната на думите”, който беше подготвил много упражнения. Второкласниците изпълниха много и различни типове задачи. Представени бяха игрите „Дартс” и „Двубой”,  като учениците се справиха отлично с поставените задачи. Редактираха китайски пословици. Направиха описание на познат литературен герой. Учениците са работили в екипи и представиха изпълнението на задачата.  Някои екипи са съчинили стихове, за да опишат своите герои, други са приготвили изненади за гостите – вълшебна торта от „Страната на думите” с мъдри цитати от описваните герои.
      Урокът завърши с клип  със снимки от часовете по БЕЛ, в които учениците са работили по екипи и са представяли свои оригинални идеи за преподаване на учебното съдържание. Изображенията бяха  придружени с прилагателни имена, които децата са използвали, за да опишат себе си. Г-жа Дунчева зададе въпроса „Какви сме ние, учениците от 2.Б клас?”. Отговорите бяха, че са задружни, любознателни, артистични, талантливи, инициативни, успешни…
     Чрез урока се разшириха и обогатиха знанията за прилагателно име като част на речта. Формираха се умения за разпознаване на граматичните категории „род” и „число”.
     Гости на урока бяха много учители и родители. Госпожа Пенчева, директор на училището, поздрави учениците и г-жа Дунчева за тяхната отлична подготовка и интересния урок и им пожела бъдещи успехи.

Открит урок по БЕЛ и ИТ - Д. Тодорова, А. Кирова – 7 клас
Тема: „Интернет пространството и работа в литературни проекти – електронен сборник „Поетите на Трето основно училище”


       На 24.02.2017 г. г-жа Д. Тодорова, ст. учител по български език и литература и г-жа А. Кирова, ст. учител по информационни технологии представиха урок на тема  „Интернет пространството и работа в литературни проекти – електронен сборник „Поетите на Трето основно училище”. Урокът се проведе в навечерието на празника на училището.
       Търсенето на интегративни връзки между литературното обучение  и това по  информационни технологии е успешна възможност за провеждане на по-пълноценен учебен процес.
   Методът на проекта все повече намира своето място в съвременния образователен процес. Едно от предимствата му е, че в центъра стои ученикът, който мотивирано извършва разнообразни дейности и от пасивен наблюдател се превръща в активна и творяща личност, която работи в екип и вижда крайния си продукт. А включването на информационните технологии дава възможност за успешно усвояване и прилагане на знания , умения и компетентности във всяка предметна област.
       Учениците активно усвояват  и прилагат  знания, умения и компетентности по български език. Развиват се  уменията им за прилагане на дигитални компетентности,  за самостоятелно учене, за намиране и използване на информация. Едновременно с това се  развиват и  културни компетентности и творчески умения.  Изгражда се  съзнание за национална идентичност. Повишава се интересът на учениците към художественото слово. Чрез прилагането на изследователски методи седмокласниците се мотивират  за творческа и личностна изява.
      Чрез съставянето на електронния сборник се реализират и  интердисциплинарни връзки с информационни технологии, музика, изобразително изкуство.
Предоставя се  възможност на учениците за интелектуална изява.
    Използвайки интернет ресурсите, чрез този проект учениците  допълват знанията си за известни поети, завършили ОУ „Д-р Иван Селимински”.
   В електронния сборник – част 2 са включени поети, учили в ОУ „Д-р Ив. Селимински”: Д. Дамянов, В. Радинска, Н. Неделина, П. Александрова, Ст. Пенчева, Р. Ралин, Цв. Зангов.  Седмокласниците запознаха присъстващите с творческите биографии на поетите и рецитираха техни стихове.
     Гости на урока бяха учители от начален и прогимназиален етап, както и много родители. Директорът на училището г-жа Пенчева поздрави участниците в проекта за огромния труд, който са положили и им пожела нови бъдещи успехи.

1      2     3      4

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню