ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

Настоятелство

Училището

Училищното настоятелство е активен партньор в инициативите на ръководството на училището, на педагогическата колегия, на учениците.


Съвет на настоятелите:


1. Председател:
Миглена Ненчева Константинова


2. Заместник-председател:
Маринела Тодорова Димитрова

3.
Венелин Александров Алексиев – член


 

Членове:

Пламена    Станева
Янислав  Митрофанов
Татяна   Иванова
Богдана   Чулин-Николова
Ваня  Гочева
Виолета  Боева
Маринела  ДимитроваДесислава    Мундрова
Елена  Коркова
Румен   Арсов
Мариета  Алексиева
Даниела  Попова
Галина  Нейчева
Росен  Станев
Румяна  Стоянова
Петя  Шидерова
Константин   Константинов
Веселина   Иванова
Катя  Палушева
Ивайло   Видев
Юра    Йовкова
Доц. д-р Ваньо  Иванов
Виолета  Бъчварова
Христо  Стоянов
Ванина  ЖелеваЗакон за предучилищното и училищното образование
(приет от ХLІІI Народно събрание на 30 септември 2015 г., Издаден в София на 8 октомври 2015 г.)
Глава седемнадесета

НАСТОЯТЕЛСТВАЧл. 306. (1) Настоятелствата са независими доброволни сдружения за подпомагане дейността на образователната институция.

(2) Към всяко училище, детска градина или център за подкрепа за личностно развитие може да се създава само едно настоятелство.

(3) Настоятелство може да се създава и към група детски градини, училища и центровете за подкрепа за личностно развитие в населеното място, към които няма създадено настоятелство по ал. 2.

(4) Настоятелствата се създават като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и организират дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на този закон, на устава или на учредителния си акт.

Чл. 307. (1) Настоятелството се учредява по инициатива на директора на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие или на родители, учители или общественици.

(2) Лицата по ал. 1 отправят покана за участие в учредително събрание чрез средствата за масово осведомяване и/или лично до видни общественици, дарители, представители на юридически лица.

Чл. 308. (1) Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите.

(2) Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4 години.

(3) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.

Чл. 309. За постигане на целите си настоятелствата:

1. съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие и контролират целесъобразното им разходване;

2. подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие;

3. съдействат при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на транспорт и при решаването на други социално-битови проблеми на децата, учениците, учителите от училището, детската градина или центъра за подкрепа за личностно развитие;

4. съдействат за реализирането на програми по проблемите на децата и учениците, за заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците;

5. организират и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;

6. организират обществеността за подпомагане на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие;

7. сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на предучилищното и училищното образование.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню