ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

Еразъм+ КД1 - 2016 г.

Еразъм+ > KД1

Спечелен проект по програма "Еразъм +", КД1: Образователна мобилност за граждани


"Повишаване качеството на обучение и мотивация за учене с цел плавен преход между начален и прогимназиален етап на образование" е проект по програма „Еразъм +“, КД1: Образователна мобилност за граждани, чрез който 4 учители от ОУ „Д-р Иван Селимински“, град Сливен,  ще повишат своята квалификация във Великобритания.


Проектът е финансиран от Център за развитие на човешките ресурси в размер на 14 600 евро и ще бъде осъществен в рамките на една година. Учителите ще повишат квалификацията си относно използването на ИКТ в часовете по английски език и музика, ще усъвършенстват своите езикови и методологически компетентности, които ще приложат в работата си, ще споделят идеите за европейско образование със своите колеги в училището и региона на предвидени по програмата от дейности по Проекта инициативи, така че придобитият опит да бъде разпространен.

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ОУ "Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ", гр. Сливен  


образование, финансиран от ЕК на ЕС. Темата на Проекта е "Повишаване качеството на обучение и мотивация за учене с цел плавен преход между начален и прогимназиален етап на образование" . Учителките по английски език Г-жа Женя Незами, Г-жа Ивелина Буранова и Г-жа Емилия Йорданова и учителят по музика Г-н Тодор Стоянов участваха в обучителни курсове във Великобритния с цел повишаване квалификацията си относно използването на ИКТ в учебно-възпитателния процес и усъвършенстване на своите езикови и методологически компетентности. В рамките на една година бяха реализирани разнообразни дейности, включени в програмата на Проекта с цел придобитият опит да бъде разпространен, а идеите за европейско образование да достигнат до по-широк кръг целеви групи.
През май, 2017 на интернет страницата на ЦРЧР бяха оповестени резултатите от селекция на проекти по програма Еразъм+КД1  за 2017/18 год. ОУ „Д-р Иван Селимински“ отново е сред финансираните 48 училища в България, измежду 159 кандидатури. Одобреното финансиране от Националната агенция е на стойност 12, 105 евро. В рамките на следващата учебна година трима учители и педагогическият съветник на училището ще повишават своята квалификация, участвайки в обучителни курсове в Италия, Германия и Ирландия.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню