ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

Образование за утрешния ден

Училището > Проекти

Проект BG05M2OP001-2.012-0001  „Образование за утрешния ден", финансиран  от  ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 год.


За учебната 2019/2020 год. ОУ „Д-р Иван Селимински" град Сливен започна работа по Проект BG05M2OP001-2.012-0001  „Образование за утрешния ден", финансиран  от  ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 год.,Сформирани бяха две групи
1.
"Дигитален свят" с ръководител Елена Владимирова Миткова
2.
"Дигитални умения" с ръководител Аделин Андреев Найденов.

 Целта на проекта бе да се повишат дигиталната компетентност, знания и умения на учениците под формата на допълнителни извънкласни дейности.

Целите, които бяха заложени в тематичните програми и при двамата ръководители, като повишаване успеха и мотивацията за учене на учениците, развиване умения за работа в екип, развиване логическото мислене и съпоставяне на данни, развиване умения за събиране на информация и др. се оправдаха и надминаха очакванията на ръководителите.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню