ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Документи

Нормативни документи в системата на народната просвета

Закон за предучилищното и училищно образованиеЗакон за закрила на детето

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО за следващите 4 години и план за действие и финансиране

ПРАВИЛНИК
за дейността на училището - учебна 2019/2020 година


ГОДИШЕН ПЛАН
на училището - 2019/2020 г.


ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ на ранно напускане и отпадане от училище


ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 – 2020)


ЗАЯВЛЕНИЕ от родител при отсъствие на ученик

EТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност

Училищен учебен план

Организация на учебния ден


Механизъм за противодействие на училищния тормоз

ПЛАН-ПРИЕМ за учебната 2019-2020 година

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи


Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

 ***

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие от 1.01. до 31.03.2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2016 г. до 30.09.2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2016 г. до 31.12.2016 г.


***

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие от 1.01. до 31.03.2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2017 г. до 30.06.2017 г.


Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2017 г. до 31.12.2017 г.


***

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие от 1.01. до 31.03.2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2018 г. до 30.09.2018 г.


Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

***

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие от 1.01. до 31.03.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.01.2019 г. до 30.06.2019 г.
Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2019 г. до 30.09.2019 г.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню