ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Документи

Училището

Нормативни документи в системата на народната просвета

Закон за предучилищното и училищно образованиеЗакон за закрила на детето

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО за следващите 4 години и план за действие и финансиране

ПРАВИЛНИК
за дейността на училището - учебна 2017/2018 година


ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за целодневна организация на учебния процес - 2017/2018 г.

ГОДИШЕН ПЛАН
на училището - 2017/2018
г.


ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ на ранно напускане и отпадане от училище


ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 – 2020)

ЗАЯВЛЕНИЕ от родител при отсъствие на ученик

EТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност

Учебен план - 1. клас
Учебен план - 2. клас
Учебен план - 5. клас
Учебен план - 6. клас

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2012 г. на ОУ  "Д-р Иван Селимински"- град Сливен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ОУ  "Д-р Иван Селимински" - град Сливен към IV тримесечие 2012 г.Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ОУ  "Д-р Иван Селимински" - град Сливен към I тримесечие на 2013 г.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню