ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен

Отиване към съдържанието

Главно меню

Документи

Нормативни документи в системата на народната просвета

Закон за предучилищното и училищно образованиеСТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО за 2020 - 2024 г. и план за действие и финансиране

ПРАВИЛНИК
за дейността на училището - учебна 2021/2022 година


ГОДИШЕН ПЛАН
на училището - 2021/2022 г.


ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ на ранно напускане и отпадане от училище - 2021
-2022 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА РАБОТА С ДЕЦА В РИСК

MЕРКИ
за повишаване качеството на образованието

ЗАЯВЛЕНИЕ от родител при отсъствие на ученик

EТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможностии за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

ПЛАН за организация на работата в условията на
COVID - 19

ФОРМИ на обучение

Организация на учебния ден

ПОЛИТИКА за защита на личните данни

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

ПРАВИЛНИК за пропусквателния режим в ОУ "Д-р Иван Селимински"

Годишна училищна програма

Консултации - 1. срок


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи


Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

 ***

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие от 1.01. до 31.03.2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2016 г. до 30.09.2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2016 г. до 31.12.2016 г.


***

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие от 1.01. до 31.03.2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2017 г. до 30.06.2017 г.


Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2017 г. до 31.12.2017 г.


***

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие от 1.01. до 31.03.2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2018 г. до 30.09.2018 г.


Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

***

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие от 1.01. до 31.03.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2019 г. до 30.09.2019 г.


Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

***

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие от 1.01. до 31.03.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.01.2020 г. до 30.09.2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

***

Утвърден бюджет за 2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие от 1.01. до 31.03.2021 г.
 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.01.20201 г. до 30.06.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 1.01.2021 г. до 30.09.2021 г.

Отчет за изпълнението на бюджета от 1.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню