ОУ Д-р Иван Селимински - Сливен1

Отиване към съдържанието

Главно меню

Документи

Нормативни документи в системата на народната просвета

Закон за предучилищното и училищно образованиеЗакон за закрила на детето

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО за следващите 4 години и план за действие и финансиране

ПРАВИЛНИК
за дейността на училището - учебна 2018/2019 година


ГОДИШЕН ПЛАН
на училището - 2018/2019 г.


ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ на ранно напускане и отпадане от училище


ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 – 2020)

ЗАЯВЛЕНИЕ от родител при отсъствие на ученик

EТИЧЕН КОДЕКС на училищната общност

Училищен учебен план

ПЛАН-ПРИЕМ за учебната 2019-2020 година

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи


Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню